Pitts S-2B @ Apollo50

Thank you, apollo50 team <3