Austria: Eisenerz_Erzberg ("Iron ore")2

Austria: Eisenerz_Erzberg ("Iron ore") with Ray Taburet's "Austria 10 Meters Mesh".