User Tools

Site Tools


aircraft:king_air_c90_gtx

King Air C90 Gtx

V Speeds

Symbol Notes Indicated Air Speed
Vmca 90 KIAS
Vsse 97 KIAS
Vx 101 KIAS
Vy 111 KIAS
Vxse 100 KIAS
Vyse 107 KIAS
Va 169 KIAS
Vref 100 KIAS
Vmo 208 KIAS
Vfe 35% 178 KIAS
100% 137 KIAS
Vle 156 KIAS
Retraction Only 129 KIAS

Other

Balked Landing Climb 95 KIAS
Glide 125 KIAS
Turbulent Air 161 KIAS

Cruise Climb

To 10,000 FT 150 KIAS
10,000 FT - 20,000 FT 130 KIAS
20,000 FT - 25,000 FT 120 KIAS
25,000 FT - 30,000 FT 110 KIAS

Note- Vmca and Vy are not indicated on ASI.

Take-off Speeds

Weight (LBS) Take-Off Speeds (KIAS)
Rotate At 50'
9650 97 106
9500 96 105
9000 95 104
8500 94 103
8000 92 102
aircraft/king_air_c90_gtx.txt · Last modified: 2017/03/03 03:11 by jf